Founding partners


De coalitie is geinitieerd door onderstaande partners.

Subscribe & Stay Updated

Veel Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief op het gebied van conversational design en chatbots. Tegen de achtergrond van de goede reputatie die de Nederlandse creatieve industrie heeft, biedt dit mogelijkheden om als Nederlands bedrijfsleven op internationaal niveau een stevige positie te creëren. Dat kan alleen als bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar samenwerken om hiervoor de randvoorwaarden te creëren. Binnen de hogescholen en universiteiten vindt kennisontwikkeling plaats, waarbij relaties bestaan met bedrijven die actief zijn op het gebied van chatbots en conversational design. De Conversational Interface Coalition in oprichting is een samenwerkingsverband op dit terrein tussen beide groepen. De kern-deelnemers binnen dit verband zijn: Economic Board Utrecht, Greenberry, Totta en Hogeschool Utrecht.